Polityka prywatności

Regulamin ochrony prywatności
w Muzeum Historycznym w Ełku

 Klauzula informacyjna RODO

 1. Regulamin ochrony prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu https://muzeum.elk.pl/ (dalej „Serwis”).
 2. Administratorem Danych Osobowych, w tym danych osobowych użytkowników serwisu jest Muzeum Historyczne w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk (dalej „Muzeum”), działające na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, wpisane do rejestru instytucji kultury Miasta Ełku pod nr 3/12 z dnia 19.09.2012, NIP 8481860417, REGON 281427628, posiadające adres poczty mailowej: sekretariat@muzeum.elk.pl.
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej: „RODO”, z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1000) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. DZ.U. z 2017 r.. poz. 1219).
 4. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników Serwisu, jest dla Muzeum priorytetowa. Muzeum dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez Muzeum dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dokonując rejestracji w Serwisie Muzeum/ zapisując się na listę odbiorców newslettera Muzeum/ wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowych/ składając oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w innej formie niż za pośrednictwem serwisu, np. w formie pisemnej, użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie zawartych w formularzu danych osobowych w bazie danych Muzeum oraz na ich przetwarzanie przez Muzeum w celach określonych w oświadczeniu (np. w celach marketingowych, statystycznych, rezerwacji i sprzedaży biletów, otrzymywania informacji handlowych, newslettera).
  • Przetwarzanie danych osobowych wymaga zawsze wyraźnej podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych. W przypadku Muzeum dane gromadzone i przetwarzane są w trybie:
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą – przetwarzanie danych w celu realizacji misji edukacyjnej przez formy marketingu dotyczące produktów i usług świadczonych przez Muzeum, w celu przesyłania ofert handlowych, a także w celu przesyłania newslettera,
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO – niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – przetwarzanie danych w celu zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych, badawczych i marketingowych,
  • 9 ust. 2 lit. a) RODO– zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Dane osobowe przekazane przez użytkowników, w tym użytkowników serwisu mogą być wykorzystywane w celach marketingowych na podstawie uprzednio uzyskanej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) RODO. W przypadku udzielenia przez użytkownika Serwisu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 7. Po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu, Muzeum nie będzie przetwarzać danych osobowych użytkownika, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu. Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy Muzeum będzie przetwarzać do czasu wygaśnięcia tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak tylko wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. Dane przetwarzane z uwagi na uzasadniony interes Muzeum będzie przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez użytkownika skutecznego sprzeciwu. Natomiast dane przetwarzane przez Muzeum na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, Muzeum będzie przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez tę osobę udzielonej zgody. Skorzystanie przez użytkownika z prawa do bycia zapomnianym będzie skutkowało usunięciem danych osobowych na wyraźne żądanie tej osoby.
 8. Zgodnie z art. 15 RODO, użytkownikom przysługuje prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 9. Wycofanie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Muzeum, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Użytkownicy maja prawo żądać usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez Muzeum (prawo do bycia zapomnianym).
 11. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 12. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są przez Muzeum sprzedawane ani użyczane.
 13. Zgodnie z RODO, przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu może być przez Muzeum powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe Serwisu. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
 14. Muzeum, aby zagwarantować, że dane osobowe będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres:
  Iwona Nowalska
  Inspektor Ochrony Danych
  Muzeum Historyczne w Ełku
  adres poczty: ochronadanych@muzeum.elk.pl.
 15. Muzeum ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 16. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Regulamin ochrony prywatności dotyczy jedynie Serwisu. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie.
 17. Muzeum stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 18. Muzeum odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do konta możliwy jest jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 19. Wszelkie zmiany Regulaminu ochrony prywatności będą komunikowane użytkownikom Serwisu poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie umieszczana nie później niż na 2 dni przed wejściem w życie zmian.
 20. W czasie organizowanych wydarzeń czy uroczystości na terenie pozostającym w zarządzie Muzeum, wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzenia, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.
 21. Zapisując się na listę odbiorców newslettera/ wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych/ rejestrując konto w serwisie Muzeum Historycznego w Ełku, osoba potwierdza, iż zapoznała się z niniejszą informacją i akceptuje jej treść.