Rada muzeum

O Muzeum

Zakończyła się kadencja pierwszego składu Rady Muzeum, wszystkim serdecznie dziękujemy.

26 września 2017 r. Uchwałą Rady Miasta zostali powołani do Rady Muzeum członkowie:

 1. ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 2. Robert Sadowski
 3. Tomasz Kopoczyński
 4. dr hab. Janusz Trupinda
 5. dr Andrzej Szymański
 6. Władysław Markowski
 7. Dariusz Wasilewski

6 września 2013 r. w Muzeum Historycznym w Ełku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Muzeum.

W skład Rady Muzeum wchodzą:

 1. Prof. dr hab. Grzegorz Białuński,
 2. Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko,
 3. Tadeusz Mańczuk,
 4. Dr Stefan Michał Marcinkiewicz,
 5. Prof. dr hab. Andrzej Sakson,
 6. Konrad Siemienkiewicz,
 7. Dr Janusz Trupinda.

Rada wybrała ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym został dr Janusz Trupinda, wiceprzewodniczącym dr Stefan Michał Marcinkiewicz. Po ukonstytuowaniu się przyjęto regulamin Rady Muzeum oraz pozytywnie zaopiniowano przedstawiony przez dyrektora Muzeum plan działań na rok 2014.

Rada przy Muzeum Historycznym w Ełku została powołana uchwałą Rady Miasta Ełku z dnia 25 czerwca 2013 roku i działa na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz § 12 statutu Muzeum Historycznego w Ełku.

Rada Muzeum:

 1. sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, a w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
 2. opiniuje na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalności muzeum oraz przedłożony przez dyrektora roczny plan działania,
 3. opiniuje priorytetowe projekty Muzeum zgłaszane przez dyrektora.

Zebrania Rady odbywać się będą dwa razy w roku.