Rada Muzeum

O Muzeum

Uchwałą nr XLI.411.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym w Ełku w skład tego organu weszli:

 1. dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS – pracownik naukowy Katedry Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS;
 2. ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko – archiwista, historyk, profesor nauk humanistycznych i nauczyciel akdaemicki w Olsztynie;
 3. dr hab. Janusz Trupinda – prezes Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku;
 4. Andrzej Szymański – lekarz, miłośnik i znawca historii Ełku oraz regionu;
 5. Tomasz Kopoczyński – adwokat, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, Konsul honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga, mecenas sztuki;
 6. Robert Sadowski – dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku;
 7. Władysław Markowski – historyk, emetytowany nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Ełku;
 8. Basil Kerski – dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, politolog, redaktor naczelny Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG;
 9. Emilia Górska – radna Miasta Ełku, przedstawicielka Komisji Edukacji i Kultury.
Rada wybrała na przewodniczącego dr. hab. Janusza Trupindę, zaś Emilię Górską i Władysława Markowskiego na wiceprzewodniczących.

26 września 2017 r. Uchwałą Rady Miasta Ełku zostali powołani do Rady Muzeum członkowie:

 1. ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 2. Robert Sadowski
 3. Tomasz Kopoczyński
 4. dr hab. Janusz Trupinda
 5. dr Andrzej Szymański
 6. Władysław Markowski
 7. Dariusz Wasilewski

Rada przy Muzeum Historycznym w Ełku została powołana uchwałą Rady Miasta Ełku z dnia 25 czerwca 2013 r. i działa na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz § 12 statutu Muzeum Historycznego w Ełku.

W skład Rady Muzeum wchodzą:

 1. Prof. dr hab. Grzegorz Białuński,
 2. Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko,
 3. Tadeusz Mańczuk,
 4. Dr Stefan Michał Marcinkiewicz,
 5. Prof. dr hab. Andrzej Sakson,
 6. Konrad Siemienkiewicz,
 7. Dr Janusz Trupinda.

6 września 2013 r. w Muzeum Historycznym w Ełku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Muzeum.

Rada wybrała przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym został dr Janusz Trupinda, wiceprzewodniczącym dr Stefan Michał Marcinkiewicz. Po ukonstytuowaniu się przyjęto regulamin Rady Muzeum oraz pozytywnie zaopiniowano przedstawiony przez dyrektora Muzeum plan działań na rok 2014.

 

Rada Muzeum:

 1. sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, a w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach;
 2. opiniuje przedłożone przez dyrektora Muzeum sprawozdanie roczne z działalności muzeum oraz roczny plan działania;
 3. opiniuje priorytetowe projekty Muzeum zgłaszane przez dyrektora.

Zebrania Rady odbywać się będą dwa razy w roku.