Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Muzeum Historycznego w Ełku

Deklaracja Dostępności
Muzeum Historyczne w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, przez zapewnienie funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Historycznego w Ełku www.muzeum.elk.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-01.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-04-01.

Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów dla osób głuchych czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Brak skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Muzeum nie zatrudnia tłumacza języka migowego i nie jest w stanie zrealizować usługi tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: Muzeum Historyczne w Ełku, ul. Wąski Tor 1, Ełk, tel. 87 732 02 83.
Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności: Pani Marta Murzyn. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym: m.murzyn@mhe-elk.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z procedurą wskazaną w art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna:
Muzeum Historyczne w Ełk, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk.

  1. Do budynku prowadzą trzy wejścia od ul. Wąski Tor/Suwalska oraz wejście od strony tunelu. Do każdego wejścia prowadzą schody. Dla zwiedzających przeznaczone są dwa wejścia. Przy wejściu głównym do budynku znajdują się schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Punkt Promocyjno-Informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia. Sale wystawowe, jak również sale edukacyjne są wolne od barier architektonicznych.
  2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy salach wystawowych.
  3. Na terenie Muzeum znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. Brak osoby posługującej się językiem migowym.

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-01.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.