Ełcki Przegląd Historyczny nr 1/2014-2015 – e-book do pobrania

Temat numeru: Modernizacja

Tematem pierwszego numeru Ełckiego Przeglądu Historycznego są procesy modernizacji w Ełku i na Mazurach w XIX i XX w. W regionie tym da się odnaleźć w skali mikro różnorodne aspekty tego zjawiska, które szczególnie od momentu wybudowania linii kolejowej łączącej południowe Prusy Wschodnie z Królewcem (1863-1868) intensywnie kształtowało życie mieszkańców regionu. Drugą falą modernizacyjnych przemian w Ełku i na Mazurach była odbudowa po zniszczeniach I wojny światowej i przemiany w tożsamości regionalnej zapoczątkowane tym wydarzeniem. Ogłoszony postanowieniem traktatu wersalskiego i przeprowadzony 11 lipca 1920 r. plebiscyt na Warmii i Mazurach oznaczał eksplozję społeczną na niespotykaną dotychczas skalę i upodmiotowienie społeczności Mazurów i Warmiaków jako bezpośrednich organizatorów całego ruchu regionalnego. Dojście do władzy nazistów w 1933 r. zapoczątkowało trzecią falę modernizacji na Mazurach. Kolejna fala przemian modernizacyjnych obejmuje odbudowę miasta ze zniszczeń po II wojnie światowej oraz szczególny okres gierkowskiej prosperity w latach 70. XX w. Ostatnim wreszcie i niezakończonym jeszcze etapem modernizacji miasta są zmiany wywołane wejściem Polski do Unii Europejskiej i środkami przeznaczonymi na pomoc strukturalną nowym państwom członkowskim.

Autorzy:

Tomasz Andrukiewicz, Kazimierz Bogusz, Hans-Jürgen Bömelburg, Zbigniew Chojnowski, Ruth Leiserowitz, Magdalena Kardach, Kornelia Kończal, Adam Krzemiński, Jerzy Marek Łapo, Stefan M. Marcinkiewicz, Hubert Orłowski, Grzegorz Podruczny, Andrzej Sakson, Rafał Żytyniec

W związku z wyczerpaniem się nakładu udostępniamy ten numer w Sieci

 • do pobrania i czytania w formacie pdf

Rocznik Muzeum Historycznego w Ełku

Wydawany przez Muzeum Historyczne w Ełku rocznik stawia sobie za cel przedstawianie różnorodnych zagadnień historii Ełku i – w szerszym kontekście – całych Mazur. Ze względu na specyfikę mazurskiego pogranicza kulturowego pragniemy w poszczególnych numerach zachować wieloperspektywiczne i interdyscyplinarne spojrzenie na podejmowane tematy, świadomie wychodząc poza tradycyjny, zdeterminowany najczęściej cezurami historii politycznej i narodowej, warsztat badawczy historyka. Ełk i Mazury traktujemy przy tym z perspektywy mikrohistorii jako swoiste laboratorium procesów, które w skali globalnej kształtowały rozwój społeczeństw europejskich w ostatnich dwóch wiekach, tj. nowoczesnych nacjonalizmów, industrializacji, modernizacji oraz ustrojów totalitarnych.

Rada Naukowa:

 • Członkowie krajowi:
  • Prof. dr hab. Grzegorz Białuński, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie
  • Prof. dr hab. Jan Gancewski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie
  • Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej,
  • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie
  • Tadeusz Mańczuk, Archiwum Państwowe w Suwałkach, Oddział w Ełku
  • Prof. dr hab. Andrzej Sakson, Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu,
  • Instytut Zachodni w Poznaniu
  • Dr Janusz Trupinda, Muzeum Historii Miasta Gdańska
 • Członkowie zagraniczni:
  • Prof. dr hab. Hans-Jürgen Bömelburg, Instytut Historii Uniwerstytetu w Gießen
  • Doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, Klaipėdos universiteto, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas

Redakcja:

 • Kazimierz Bogusz, Muzeum Historyczne w Ełku, redaktor naczelny
 • Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Instytut Filologii Polskiej, UWM w Olsztynie
 • Dr Stefan Dyroff, Wydział Historii Uniwersytetu w Bernie
 • Dr Stefan Marcinkiewicz, Wydział Socjologii, UWM w Olsztynie
 • Janusz Pilecki – redaktor techniczny
 • Dr Radosław Poniat, Instytut Historii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Rafał Żytyniec, Muzeum Historyczne w Ełku, redaktor prowadzący