Zbiory

Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:

 1. w zakresie historii:
  a) literaturę,
  b) dokumenty archiwalne (drukowane i rękopisy),
  c) źródła ikonograficzne (fotografie, pocztówki, mapy, plakaty);
 2. w zakresie archeologii: przedmioty uzyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na terenie Ełku i powiatu ełckiego;
 3. w zakresie etnografii:
  a) sprzęty gospodarskie,
  b) elementy wyposażenia wnętrz,
  c) przedmioty użytkowe związane z historią Ełku i Mazur;
 4. w zakresie sztuki:
  a) malarstwo i rzeźbę,
  b) przedmioty rzemiosła artystycznego;
 5. numizmaty, medalierstwo i falerystykę;
 6. militaria;
 7. obiekty związane z Ełcką Koleją Wąskotorową;
 8. zabytki techniki;
 9. inne muzealia związane z regionem działania Muzeum.

Procedura przyjmowania obiektów do Muzeum Historycznego w Ełku:

 1. Muzeum Historyczne w Ełku przyjmuje rzeczy ruchome, dalej zwane obiektami, w drodze darowizny, zakupu, depozytu lub w wyniku badań archeologicznych i innych badań terenowych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne (zbiory archeologiczne).
 2. Proces pozyskiwania zbiorów archeologicznych reguluje oddzielna procedura.
 3. Przekazanie obiektów w drodze darowizny lub depozytu wiąże się zawsze z podpisaniem stosownej umowy w formie pisemnej między darczyńcą a Muzeum.
 4. Zakup obiektów przez Muzeum jest każdorazowo dokumentowany fakturą lub umową.
 5. Wycenę kupowanych obiektów przeprowadza działająca w Muzeum Komisja ds. nabywania muzealiów lub w razie potrzeby zewnętrzni eksperci.
 6. Muzeum włącza do inwentarza muzealiów jedynie obiekty posiadające wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Pozostałe obiekty, niezakwalifikowane jako muzealia, są ewidencjonowane i przechowywane osobno.
 7. Muzeum ma prawo odmówić przyjęcia obiektów, co do których istnieje podejrzenie, że zostały przez osobę przekazującą pozyskane nielegalnie.
 8. Muzeum ma również prawo odmówić przyjęcia obiektów nieposiadających wartości historycznej, artystycznej ani naukowej lub niezgodnych z profilem działalności MHE.

Darczyńcy:

 • Towarzystwo Miłośników Ełku,
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy Ełk,
 • Gerd Bandilla,
 • Jerzy Chodkiewicz,
 • Ryszard Hanulak,
 • Zdzisław Klim,
 • Tomasz Kopoczyński,
 • Stefan Marcinkiewicz,
 • Janusz Pilecki,
 • Klaus Skibowski,
 • Gisela Skibowski,
 • Urząd Miasta Ełku,
 • Ksiądz Prałat Zygmunt Sędziak,
 • Robert Wojczulanio,
 • Remigiusz Chiliński,
 • Robert Klimowicz,
 • Ryszard Zabolewicz,
 • Janusz Zagórski,
 • Ewa Kalinowska,
 • Rafał Karaś,
 • Jadwiga Muczyńska,
 • Mirosław Zadroga,
 • Dorota Kulikowska,
 • Henryk i Krzysztof Florczuk,
 • Jarosław Franczuk,
 • Marek Buze